Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő adatai

Név: TITANIUM STILETTO BT.
Székhely: 1031 Budapest, Lőpormalom u. 5., 3.12.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 01-06-788887
Adószám: 21536364-1-41
Telefonszám: 06 70 380 3788
E-mail: eszterpasztor1@gmail.com
Ügyvezető: Pásztor Eszter Júlia

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés céljaA következő adatok érintettek: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Cégnévre szóló számla esetében: a cég neve, székhelye, adószáma.
Az adatkezelés célja: a kapcsolattartás megtétele, számlázás, megrendelés teljesítése.

3. Az érintettek köre, az adatok megismerésére jogosultak köreKönyvelés:
COUNTPLUS Adótanácsadó és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság 1143 Budapest, Ilka utca 35/a fszt. 1.
Főkönyvelő: Gazdagné Novák Mária
Napi könyveléssel megbízott munkatárs: Vőnekiné Fehérvári Kitti

Webtárhely szolgáltató:
DiMa.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Békessy Béla utca 9. C. ép. 3. em. 10.


Kapcsolattartó: Vida Gábor

Bank:
CIB Bank Zrt.
1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Elektronikus számlázó rendszer üzemeltető:

www.billzone.eu
N-Ware Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1139 Budapest, Gömb utca 26.

4. Az adatkezelés időtartamaA jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) alapján előírt időtartam a számlázási adatkezelésnél. A kapcsolattartáshoz szükséges e-maileket az adatkezelő 3 évig őrzi.

5. Hogyan tudja a felhasználó megtekinteni, módosítani, vagy törölni az adataitA felhasználó az adataihoz hozzáférést e-mailben kérhet. A felhasználó adatait az adatkezelő e-mailben küldi el felhasználó részére, így kérheti a felhasználó adatai módosítását, vagy törlését. Ugyanez vonatkozik a megrendeléseknél kért módosításra, vagy törlésre. A módosítást vagy törlést az adatkezelő 2 munkanapon belül teljesíti.

6. A felhasználó jogai6.1. A tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő a felhasználót részletesen és közérthetően tájékoztatja, könnyen hozzáférhető formában.

6.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3. A helyesbítés joga

Az érintett kérheti a TITANIUM STILETTO Bt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését a jelen tájékoztató 5. pontjában leírtak szerint.

6.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a TITANIUM STILETTO Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje az adatokat:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a TITANIUM STILETTO Bt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.6.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

7. Egyéb rendelkezésekE tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A TITANIUM STILETTO Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.